Loading
X
Свържи се с нас! +359 876204055 | sbr_nessebar@abv.bg

Warning: Use of undefined constant is_home - assumed 'is_home' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/sbrnesse/public_html/wp/wp-content/themes/sitehtml.get/header.php on line 255
Специални програми за лечение:
Раздел I
Общи положения:
Чл. 1
(1) Настоящите правила уреждат:
 • 1. реда за планиране на потребностите от доставки, услуги и строителство и съставянето на план-график на обществените поръчки;
 • 2. подготовката и организацията на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП);
 • 3. подготовката и организацията на възлагане на обществени поръчки чрез публична покана и при свободен избор на изпълнител;
 • 4. задълженията и отговорностите на различните звена в СБР НЕСЕБЪР АД, ангажирани в процеса по възлагането на обществени поръчки,както и координацията между тях;
 • 5. реда за осъществяване на контрол по изпълнението договорите за обществени поръчки, както и на договорите, сключени в резултат от избор на изпълнител чрез публична поканаи свободно;
 • 6. реда за съставяне и съхранениена досиета за обществени поръчки.
Раздел II
Планиране на потребностите от обществени поръчки:
Чл. 2
(1) НПланирането на потребностите от обществени поръчки в СБР НЕСЕБЪР АД се извършва за период от 12 месеца.
(2) Процесът по планиране на обществените поръчки обхваща изпълнението на следните дейности:
 • 1. заявяване на потребностите от доставки на стоки, услуги и строителство, тяхното обобщаване и анализ;
 • 2. изготвяне на разчет за необходимите средства за финансиране на потребностите по т. 1 и изчисляване на прогнозната стойност на предстоящите за възлагане обществени поръчки;
 • 3. определяне на приложимия ред за възлагане на обществените поръчки, съгласно ЗОП;
 • 4. разпределяне на отговорностите по подготовката на документацията за възлагане на обществените поръчки между отговорните структурни звена;
 • 5. изготвяне и утвърждаване на план-график на обществените поръчки за период.
Чл. 3
(1) В периода до 31 декември на предходната година Съвета на директорите, има право да заяви потребностите на дружеството за доставка на стоки, услуги или строителство, които да бъдат възложени за период от 12 месеца. Заявките включват дейности, които кореспондират с кръга на възложените функции и отговорности.
(2) Заявяването на потребностите се извършва чрез вземане на решение, в което а задължително се посочват мотиви за направените предложения.
(3) Заявките се обобщават в рамките, подписват се от Председателя на СД и се депозират пред ОСА.
Чл. 4
(1) В срок до 15 декември на текущата година, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР подготвя и представя за разглеждане от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ обобщена заявка за потребностите от обществени поръчки за период от 12 месеца.
Чл. 5
(1) СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ разглежда обобщената заявка за потребностите от обществени поръчки и решава кои от дейностите могат и следва да бъдат изпълнени.
(2) При вземане на решението по ал. 1 СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ преценява размера на средствата, които могат да бъдат осигурени за финансиране на заявените обществени поръчки.
(3) Решението по ал. 1 се взема не по-късно от 15 януари на следващата година.
Чл. 6
(1) В срок до един месец след приемане на решението по чл. 5 се изготвя проект на план-график на обществените поръчки за следващите 12 месеца.
(2) Проектът на план-график на обществените поръчки и включва всички одобрени с решението на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ по чл. 5 доставки, услуги и строителство, независимо от стойността им.
(3) В проекта на план-график, за всяка обществена поръчка поотделно задължително се включва следната информация:
 • 1. реда за планиране на потребностите от доставки, услуги и строителство и съставянето на план-график на обществените поръчки;
 • 2. подготовката и организацията на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП);
 • 3. подготовката и организацията на възлагане на обществени поръчки чрез публична покана и при свободен избор на изпълнител;
 • 4. ориентировъчен период за подготовката на заданието по чл. 11 (само при възлагане с процедура по ЗОП или чрез публична покана);
 • 5. звено в дружеството и конкретни служител/и от него, които ще бъдат отговорни за подготовката на заданието по чл. 11 за съответната обществена поръчка (само при възлагане с процедура по ЗОП или чрез публична покана);
 • 6. срок за окончателно оформяне и комплектоване на документацията за участие от дирекция „Правно-нормативно осигуряване” (само при възлагане с процедура по ЗОП или чрез публична покана);
 • 7. ориентировъчен период или дата на стартиране на възлагането чрез издаване на решение за откриване на процедура по ЗОП или публикуване на публична покана;
 • 8. ориентировъчен период или дата за сключване на договор.
(4) В случай, че за конкретна обществена поръчка са налице основания за възлагането й чрез процедура на договаряне без обявление по ЗОП, в проекта на план-график се отбелязва правното основание по чл. 90, ал.1 от ЗОП.
(5) В проекта на план-график като отговорни за подготовката на заданието за всяка обществена поръчка се посочват звено и служители от него, с чийто функционални задължения е свързан предмета на конкретната обществена поръчка.
(6) При определяне на сроковете по ал. 3, т. 4 и т. 7 задължително се взема предвид крайния срок на действие на предходен договор със същия предмет, ако има такъв. С оглед създаване на възможност за прилагане на чл. 43, ал.2, т. 5 от ЗОП, откриването на нова процедура по ЗОП за доставки или услуги, чието изпълнение не може да бъде преустановено, следва да бъде планирано не по-късно от 6 месеца преди изтичане срока на действащ договор със същия предмет.
Чл. 7
(1) В случай, че през годината възникне необходимост от възлагане на обществени поръчки, които не са включени в приетия план-график, Изпълнителния директор инициира изменението му с докладна записка.
(2) Изменението на план-графика на обществените поръчки се извършва по реда за неговото приемане.
(3) План-графикът на обществените поръчки не се изменя, когато се налага възлагане на доставка, услуга или строителство на стойност, допускаща свободен избор на изпълнител.
Раздел III
Подготовка на документация за участие при възлагане на обществени поръчки с процедура по ЗОП или чрез публична покана:
Чл. 8
(1) Документация за участие се изготвя за всяка обществена поръчка, която съгласно приетия от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ план-график предстои да се възлага с процедура по ЗОП или по реда на глава осем „а” от ЗОП чрез публична покана.
(2) Документацията за участие при провеждане на процедури по ЗОП има задължителното съдържание по чл. 28 от ЗОП.
(3) Документацията за участие при възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП включва публичната покана по образец, изисквания към участниците, условията за изпълнение на поръчката (технически спецификации), методика за оценка на офертите (когато критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта”) и проект на договор.
Чл. 9
(1) Посоченото в план-графика звено и служители отговорни заподготовката на условията за възлагане на съответната обществена поръчка,изготвят задание, което включва:
 • 1. пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции, ако има такива;
 • 2. място и срок за изпълнение на поръчката, както и гаранционни условия, ако се предвиждат;
 • 3. технически спецификации, вкл. инвестиционни проекти при обществени поръчки за строителство, когато такива се изискват;
 • 4. критерии за подбор на участниците (ако се предлагат такива) и документи по чл. 50 и 51 от ЗОП, с които се доказва съответствие с тях;
 • 5. условия и начин на плащане;
 • 6. критерий за оценка на офертите, а при критерий „икономически най-изгодна оферта” – показатели за оценка, относителна тежест и методика, съдържаща точни указания за формиране на оценката по всеки показател;
 • 7. предложение относно цената на документацията, ако такава ще бъде определяна, придружено с калкулация относно разходите за отпечатване и размножаване (при възлагане с процедура по ЗОП).
Чл. 10
(1) Документация за участие се изготвя за всяка обществена поръчка, която съгласно приетия от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ план-график предстои да се възлага с процедура по ЗОП или по реда на глава осем „а” от ЗОП чрез публична покана.(1) Когато отговорното за подготовката на заданието звено не разполага с административен капацитет за изготвянето му се привлича външен експерт с образование, квалификация и опит в областта, съобразно предмета на поръчката.
(2) Изпълнителния Директор мотивира в докладна записка до председателя на СД необходимостта от ангажиране на външен експерт при подготовка на заданието за конкретна обществена поръчка и предлага лице, което да бъде привлечено.
(3) Въз основа на докладната записка по ал. 2 председателят на СД сключва договор с външен експерт за подготовка на задание за възлагане на обществена поръчка или на части от него.
(4) Приемането на работата на външния експерт се извършва от длъжностно лице отговорно за подготовка на заданието за съответната обществена поръчка, съгласно план-графика.
Чл. 11
(1) Когато предстоящата за възлагане обществена поръчка е сложна и подготовката на заданието й изисква участие на служители от различни звена, може със заповед да определи работна група за изпълнението на тази задача.
(2) След изработването на заданието се предоставя на ръководителите на звена, имащи отношение към изпълнението на съответната обществена поръчка за мнение и предложения.
Чл. 12
(1) Изготвеното задание се представя на директора за подготовка на документацията за участие в процедурата по ЗОП или за възлагане с публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП.
(2) Когато обществената поръчка ще се възлага с публична покана, в писмото се посочва и:
 • 1. две длъжностни лица, на които да бъде възложено събирането, разглеждането и оценката на получените оферти, като поне едно от тези лица е от структурното звено, отговорно за подготовката на заданието за конкретната обществена поръчка;
 • 2. предложение за срока за подаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от 7 календарни дни;
 • 3. предложение за конкретни лица, до които да бъде изпратена публичната покана след публикуването й на Портала за обществени поръчки и на профила на купувача, ако такова се прави.
Чл. 13
(1) Въз основа на окончателно уточненото задание се подготвя проект на документация за участие, която включва:
 • 1. при провеждане на процедура по ЗОП: а) решение за откриване на процедурата по образец; б) обявление за обществена поръчка по образец (при процедурите, които го изискват) или покана за участие (при процедура на договаряне без обявление); в) указания за участие в процедурата, вкл. списък с необходимите документи, образци на декларации и други, ако такива се изискват; г) технически спецификации, съобразно заданието; д) методика за оценка на офертите, съобразно заданието, когато критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”; е) образец на техническа и ценова оферта; ж) проект на договор.
 • 2. при възлагане на обществена поръчка чрез публична покана: а) заповед за утвърждаване на публичната покана и условията на поръчката, както и за определяне на длъжностните лица, които да получат, разгледат и оценят офертите; б) публична покана по образец; в) указания за участие, вкл. списък с необходимите документи, образци на декларации и други, ако такива се изискват; г) технически спецификации, съобразно заданието ; д) методика за оценка на офертите, съобразно заданието, когато критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”; е) образец на оферта; ж) проект на договор.
(2) Проектът на документация за участие се изпраща с писмен доклад до Съвета на директорите за съгласуване.
(3) След съгласуването се окомплектова окончателно документацията за участие и представя за подпис от СД:
 • 1. решение за откриване на процедурата (при провеждане на процедура по ЗОП) или
 • 2. заповед за утвърждаване на публичната покана и съпътстващата я документацията за участие, както и за определяне на длъжностните лица, които да получат, разгледат и оценят офертите (при възлагане чрез публична покана).
(4) В заповедта по ал. 3, т. 2 се определя и технически секретар, който да подпомага работата на длъжностните лица.
Чл. 14
(1) Когато конкретна процедура по ЗОП подлежи на предварителен контрол по чл. 20а от ЗОП, след окончателното окомплектоване на документацията за участие същата се представя на СД за одобрение, без да се подписва решение за откриване на процедурата.
(2) След одобряване на проекта на документация по ал. 1, определен със заповед на председателя на СД и регистриран като упълномощен потребител служител изпраща до Агенцията по обществени поръчки по електронен път, с електронен подпис, проектите на документи по чл. 20а, ал. 1 от ЗОП и по чл. 49а от ППЗОП.
(3) След получаване на становище от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, при необходимост в обявлението и/или документацията за участие се нанасят съответни корекции, след което решението за откриване на процедурата се подписва от СД.
Раздел IV
Провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП:
Чл. 15
(1) След подписване на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, Съвета на диркеторите отговаря за:
 • 1. изпращане за публикуване в „Официален вестник” на ЕС на обявлението за обществена поръчка, при наличие на основание за това;
 • 2. изпращане за вписване в Регистъра на обществените поръчки на решението и обявлението за обществена поръчка с придружително писмо, подписано от председателя на Изпълнителния директор;
 • 3. изпращане до Агенцията по обществени поръчки на покана за участие при процедура на договаряне без обявление, както и на утвърдената методика за оценка на офертите при процедури по ЗОП, на които е упражнен предварителен контрол по чл. 20а от ЗОП и критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”;
 • 4. изпращане на поканата за участие в процедура на договаряне без обявление до лицето или лицата, посочени в решението за откриване на процедурата с придружително писмо;
 • 5. окомплектоване и осигуряване на копия от документацията за участие.
(2) В случаите, когато в обявлението е предвидено да се осигури пълен достъп по електронен път до документацията за участие, след подписване на решението за откриване на процедурата, документацията се публикува в на официалната страница на Дружеството в интернет, раздел „Профил на купувача”.
Чл. 16
(1) Когато съгласно обявлението за обществена поръчка, документацията за участие се предоставя на хартиен и/или технически носител и е безплатна, екземплярите от нея се предават на деловодството за предоставяне на заинтересованите лица в рамките на определения срок.
(2) За предоставените документации за участие се води регистър, в който се отбелязват следните данни:
 • 1. предмет на обществената поръчка;
 • 2. име на физическото лице или наименование на юридическото лице, получаващо/закупуващо документацията;
 • 3. адрес за кореспонденция, факс и/или електронен адрес на лицето, от името на което се получава/закупува документацията – в случай, че бъдат предоставени такива данни;
 • 4. дата на получаване/закупуване на документацията;
 • 5. номер и дата на платежния документ за закупуване на документацията – само в хипотезата на ал.2;
 • 6. име и подпис на лицето, получило документацията, както и на служителя, който я е предоставил.
Чл. 17
(1) Когато до 10 дни след публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки постъпят писмени предложения от заинтересовани лица за промени в обявлението и/или документацията поради наличие на незаконосъобразни условия, пропуски или явна фактическа грешка, те незабавно се насочват и рлазлгеждата от СД за преценка относно наличието на основание за изготвяне на решение за промяна.
(2) При положително становище относно необходимостта от изменение на условията на поръчката в допустимите от закона граници, се изготвя проект на решение за промяна по образец, който се подписва а и се изпраща с придружително писмо за вписване в Регистъра на обществените поръчки, както и до „Официален вестник” на ЕС, ако има основание за това.
(3) Освен писмени предложения от заинтересовани лица, основания за публикуване на решение за промяна могат да бъдат мотивирани предложения от длъжностни лица, както и бележки в окончателния доклад от упражнен предварителен контрол по чл. 20а от ЗОП, ако такъв е бил упражнен за конкретната процедура.
Чл. 18
(1)При постъпили в предвидения от ЗОП срок писмени искания за разяснения по документацията за участие, те незабавно се насочват за подготовка на отговор с резолюция към звенота, изготвило заданието за конкретната процедура.
(2) Писмените разяснения се изготвят от звеното по ал. 1 в срок от 2 дни, след което се изпращат с писмо, подписано по предвидения в закона ред и срок до лицето, отправило запитването, както и до всички лица, получили или закупили документация за участие и посочили данни за обратна връзка.
(3) След подписване на всяко дадено писмено разяснение по документацията за участие, то става неразделна част от нея, като същото се прилага към екземплярите на документацията, които предстои да се предоставят до края на срока.
(4) Когато е предоставен пълен достъп по електронен път до документацията за участие, сканирано копие от всяко дадено писмено разяснение незабавно след подписването му се публикува в профила на купувача на официалната страница на дружеството в интернет.
Чл. 19
(1)Офертите или заявленията за участие във всяка процедура по ЗОП сеприемат от “Деловодството”.
(2) При получаване на оферта или заявление за участие на ръка или по пощата, служител от сектора задължително отбелязва във входящ регистър следните данни:
 • 1. предмет на обществената поръчка;
 • 2. име/наименование на кандидата/участника;
 • 3. пореден номер;
 • 4. дата и час на получаване.
(3) Когато офертата е получена на ръка, на приносителя се издава документ, в който се отбелязват обстоятелствата по ал. 2, т. 3 и т. 4.
(4) Не се приемат и незабавно се връщат оферти или заявления за участие, които са получени след изтичане на крайния срок за подаването им, както и такива, които са в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър по ал. 2.
(5) Получените и приети оферти или заявления за участие се съхраняват в каса до датата на първото заседание на комисията за провеждане на процедурата, когато се предават на председателя й.
Чл. 20
(1) Когато в първоначално определения срок за подаване на оферти или заявления за участие не са постъпили такива или е постъпила само една оферта или заявление, ръководителят на сектора по чл.19 незабавно уведомява Изпълнителния директор. След съгласуване със СД се предлага:
 • 1. удължаване на срока за подаване на оферти или заявления за участие чрез публикуване на решение за промяна;
 • 2. прекратяване на процедурата;
 • 3. назначаване на комисия за провеждане на процедурата – само в хипотезата на една постъпила оферта или заявление за участие.
(2) Предложението се излага в доклад до СД, като в зависимост от преценката му се подготвя проект на съответното решение или заповед и го представя за подпис.
Чл. 21
(1) Комисията за провеждане на процедурата се назначава със заповед на Изпълнителния директор. Проектът на заповедта се подготвя в срок не по-късно от 3 работни дни преди датата на отваряне на офертите или заявленията за участие и се съгласува от СД.
(2) Комисията за провеждане на всяка процедура по ЗОП, независимо дали за нея се прилагат общите или опростените правила, се състои от нечетен брой членове, не по-малко от трима, включително председател.
(3) Като членове на комисията се назначават:
 • 1. служители от звена, чиито функционални задължения са свързани с предмета на поръчката и които имат професионална квалификация и опит в съответната област;
 • 2. правоспособен юрист;
 • 3. други лица, вкл. външни експерти, с професионална квалификация и опит, съответстващи на предмета и сложността на поръчката.
(4) Председателят на комисията има статут на член на комисията, като изпълнява и следните задължения:
 • 1. ръководи заседанията на комисията, организира и координира работата й;
 • 2. следи за спазване на определения срок за работата на комисията, като при необходимост уведомява Изпълнителния директор за удължаването му;
 • 3. уведомява своевременно Изпълнителния директор за необходимостта от определяне на нов член на комисията, в случаите, когато редовен член не може да бъде заместен от резервен такъв;
 • 4. подписва кореспонденцията с кандидатите или участниците в процедурата, в предвидените от закона случаи;
 • 5. уведомява Изпълнителния директор за приключване работата на комисията чрез предаване на всички протоколи, а при процедура на договаряне без обявление с повече от един участник и на доклад.
(5) В заповедта за назначаване на комисия се определя резервен член. Техническият секретар не е член на комисията и няма право да участва в разискванията и вземането на решения. Той отговаря за техническата организация на работа на комисията (вкл. осигуряване на зала за провеждане на заседания, изготвяне на списък с подадените оферти или заявления за участие, събиране на декларации от членовете на комисията, съхранение на документите в хода на работа на комисията, изпращане по факс на кореспонденция, подписана от председателя на комисията, съставяне на протоколи и доклади, както и на писма до кандидатите/участниците и др.).
(6) В заповедта за назначаване на комисията се определя срок за приключване на работата й, който е съобразен със сложността на обществената поръчка и броя на подадените оферти или заявления за участие, но не е по-дълъг от срока на валидност на офертите.
Чл. 22
(1) Когато в комисията, като член или консултант, участва външен експерт, преди издаване на заповедта за назначаване на комисия с него се сключва писмен договор.
Чл. 23
(1) След назначаване на комисията и получаване на списъка с офертите или заявленията за участие, всички членове и консултанти, ако има такива, попълват декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.
(2) Определените резервни членове попълват декларации само в случай, че встъпят за участие в работата на комисията на мястото на титулярен член.
Чл. 24
(1) След приключване работата на комисия за провеждане на процедура по ЗОП, председателят й предава на Изпълнителния директор всички съставени протоколи, както и доклад, когато е проведено договаряне без обявление с участието на повече от едно лице.
(2) В срок от 3 работни дни Изпълнителния директор може да упражни правото си на контрол върху работата на комисията, като се произнесе по един от следните начини:
 • 1. разпореди подготовка на проект на решение за класиране и определяне на изпълнител;
 • 2. даде задължителни писмени указания към комисията за отстраняване на установени в хода на работата й нарушения, които могат да бъдат отстранени, без това да налага прекратяване на процедурата;
 • 3. разпореди подготовка на проект на решение за прекратяване на процедурата – при наличие на основания по чл. 39 от ЗОП.
Чл. 25
(1) Издаденото от Изпълнителния директор решение за класиране и определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата се предоставя лично срещу подпис или се изпраща на кандидатите/участниците с препоръчано писмо с обратна разписка.
(2) Изпращането по факс на решенията по ал. 1 се извършва от техническия секретар на комисията за провеждане на конкретната процедура.
(3) На определения за изпълнител участник, заедно с решението за класиране се изпраща и писмо, с което той се поканва за сключване на договор и се посочват документите, които трябва да бъдат представени от него.
Чл. 26
(1) При постъпило в срока за обжалване на решението за класиране и определяне на изпълнител или на решението за прекратяване на процедурата писмено искане от кандидат/участник за осигуряване на достъп или за предоставяне на копие от протоколите на комисията, по разпореждане на Изпълнителния директор необходимите действия се извършват от техническия секретар на комисията за провеждане на процедурата при спазване на законоустановения срок.
(2) Предоставянето на достъп до протоколите от работата на комисията се удостоверява от техническия секретар с отбелязване на гърба на последния съставен протокол. Копията от протоколите, ако такива се поискани, се предоставят от техническия секретар, ведно с придружително писмо, за предаване лично срещу подпис или за изпращане с препоръчано писмо с обратна разписка.
Чл. 27
(1)Когато в хода на процедурата са изискани и представени гаранции за участие, се следи за изтичане срока за обжалване на решението за класиране и определяне на изпълнител, респ. на решението за прекратяване на процедурата и незабавно се освобождават или задържат гаранциите на отстранените участници и на класираните на трето и следващо място.
(2) Редът за освобождаване на гаранциите за участие зависи от формата, в която гаранцията е била представена – парична сума, внесена в касата или по банковата сметка или банкова гаранция.
Чл. 28
(1)Председателят на комисията незабавно уведомява Изпълнителния директор за всяка жалба, подадена срещу действие, бездействие или решение, свързано с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.
(2)Деловодството окомплектова необходимата документация във връзка с подадената жалба за изпращане до компетентния орган, като при необходимост има право да изиска становище от о звено подготвило заданието пкакто и от председателя на комисията за провеждане на процедурата.
Раздел V
Сключване на договор за обществена поръчка
Чл. 29
(1) Когато в резултат от проведена процедура по ЗОП е издадено решение за класиране и определяне на изпълнител, се подготвя проект на договор за обществена поръчка, който съответства на приложения към документацията за участие проект на договор и включва и всички предложения от офертата на участника, въз основа на които той определен за изпълнител. Проектът на договор се изготвя в два екземпляра.
(2) Изпълнителния директор организира подписването на проекта на договор от определения за изпълнител участник след като от него са представени всички изискващи се документи (документи от компетентни органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и гаранция за изпълнение в съответния размер, ако такава е била определена при откриване на процедурата).
(3) Подписаният от изпълнителя проект на договор се съгласува от юрист, комплектова се с копия от представените документи и се представя с доклад до директора.
(4) При проведена процедура на договаряне без обявление по ЗОП, която е подлежала на предварителен контрол по чл. 20б от ЗОП, договорът за обществена поръчка не се подписва преди да е публикувано становището на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, както и ако публикуваното становище не потвърждава законосъобразния избор на процедура.
Чл. 30
(1) Когато в хода на процедурата са изискани и представени гаранции за участие, незабавно след подписване на договора за обществена поръчка Изпълнителния директор разпорежда освобождаване на гаранциите на класираните на първо и второ място участници.
Чл. 31
Подписаният от Изпълнителния директор екземпляр на договора за обществена поръчка се предава в Деловодството, което:
 • 1. предоставя в сектор “Финансово-счетоводни дейности” оригинален екземпляр от договора, копие от офертата на определения за изпълнител участник и оригинал на документ за внесена/представена гаранция за изпълнение;
 • 2. прилага копие от договора и копие от документа за представена/внесена гаранция за изпълнение, както и оригинала на офертата на изпълнителя и оригиналите на представените при сключването на договора документи от компетентните органи в досието на обществената поръчка;
 • 3. предава копие от договора и от офертата на изпълнителя на съответното звено за организиране на контрола по изпълнението на договора;
 • 4. подготвя информация за сключен договор по образец, и я изпраща за вписване в Регистъра на обществените поръчки в законоустановения 7-дневен срок, както и до „Официален вестник” на ЕС, ако има основания за това.
Раздел VI
Правила за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана и при свободен избор на изпълнител
Чл. 32
(1) Когато в план-графика на обществените поръчки е предвидено възлагане на доставка, услуга или строителство по реда на глава осем „а” от ЗОП чрез публична покана, подготовката на документация за участие се извършва по реда на раздел ІІІ от настоящите правила.
Чл. 33
(1) След подписване от Изпълнителния директор на заповедта оторизирано лице от дружеството организира:
 • 1. публикуване на публичната покана на Портала за обществени поръчки с електронен подпис от упълномощен потребител;
 • 2.предоставяне на публичната покана за публикуване в профила на купувача на официалната страница на дружеството в интернет;
 • 3. изпращане на публичната покана до конкретни лица;
 • 4. окомплектоване и осигуряване на копия от документацията за участие.
Чл. 34
(1)Когато документацията за участие не е публикувана в профила на купувача заедно с публичната покана, тя се предоставя на заинтересованите лица до изтичане на срока за подаване на оферти.
(2) В случай, че е осигурен пълен достъп по електронен път и до документацията за участие, тя се предоставя в електронен вид за публикуване в профила на купувача, заедно с публичната покана.
Чл. 35
(1) Подадените въз основа на публичната покана оферти се приемат по реда на и след изтичане на срока за подаване се предават на длъжностните лица, определени със заповедта на Изпълнителния директор да ги разгледат и оценят.
Чл. 36
(1) При започване на работата си и след получаване на офертите, длъжностните лица попълват декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗОП.
(2) Длъжностните лица разглеждат офертите по реда на тяхното постъпване и проверяват съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие.
(3) Оферти, за които е установено, че не отговарят на изискванията на възложителя, определени в публичната покана и документацията за участие не подлежат на оценяване.
(4) Оценяването на офертите се извършва по обявения в публичната покана критерий, като правилото на чл. 70 от ЗОП не се прилага.
(5) Въз основа на извършената оценка, длъжностните лица предлагат класиране на участниците.
(6) Когато са налице пречки да бъде определен изпълнител на обществената поръчка, длъжностните лица предлагат преустановяване на избора, за което излагат съответни мотиви.
Чл. 37
(1) Длъжностните лица, на които е възложено да разгледат и оценят подадените оферти, съставят протокол за работата си, в който отразяват всички извършени действия и взети решения, както и мотиви за това.
(2) Протоколът се предава на Изпълнителния директор за утвърждаване с докладна записка.
Чл. 38
(1)Когато е утвърден протокол от разглеждане и оценка на оферти, получени въз основа на публична покана и в него се съдържа класиране на участниците, и се подготвя проект на договор, който се сключва по реда на раздел V от настоящите правила.
(2) Преди сключване на договора от участника, определен за изпълнител се изискват:
 • 1. свидетелства за съдимост от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП;
 • 2. декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
 • 3. гаранция за изпълнение, ако такава е предвидена в условията на поръчката.
(3) При сключването на договора не се прилагат правилата на чл. 41 от ЗОП.
Чл. 39
(1) Когато стойността на обществена поръчка не изисква изборът на изпълнител да се извърши с процедура по ЗОП или чрез публична покана, възлагането се извършва свободно.
(2) Извършването на разходи за доставка на стоки, услуги или строителство на стойности, които допускат изборът на изпълнител да е свободен, се предшества от докладна записка от ръководителя на звеното, което ще се ползва от предмета на поръчката.
(3) Всяко предложение за извършване на разход по ал. 2 се изпраща за становище на Финансово-счетоводен отдел , като в случай на одобрение се предприемат действия за осигуряване изпълнението на поръчката.
(4) Когато се извършват разходи за доставки и услуги на стойности, допускащи свободен избор на изпълнител, отчитането се извършва с първични платежни документи и/или с писмен договор.
(5) Когато се възлага строителство по смисъла на чл. 3 от ЗОП, независимо от стойността му, с изпълнителя се сключва писмен договор.
Чл. 40
(1) Изпълнителният Директор организира изготвянето и изпращането на обобщена информация по образец за обществените поръчки, възложени през предходната календарна година по реда на глава осем “а” от ЗОП или свободно, съгласно настоящите правила.
(2) Обобщената информация се подготвя в срокдо 15 мартна годината, следваща отчетната, на база изплатените суми по:
 • 1. сключени договори след възлагане с публична покана;
 • 2. сключени писмени договори за строителство, възложени свободно;
 • 3. сключени писмени договори и/или фактури за доставки и услуги, възложени свободно.
(3) Изпълнителният директор оформя окончателно обобщената информация по утвърдения образец и я изпраща до Агенцията по обществено поръчки в срок до 31 март.
Раздел VII
Контрол по изпълнение на договорите
Чл. 41
(1) Контролът по изпълнението на всички договори за доставки, услуги или строителство, независимо от приложения ред за избор на изпълнител, се осъществява от длъжностни лица, определени със заповед на Изпълнителния директор..
(2) Контролът по изпълнението на договори с периодично изпълнение се възлага по реда на ал. 1 в срок до 5 работни дни от сключването на договора, а при другите договори – до 5 работни дни преди изтичане на срока им за изпълнение.
(3) Контролът се възлага на длъжностно лице от звено, с чиито функционални задължения е свързан предмета на поръчката и нейното изпълнение, като задължително се определя и длъжностно лице, което да упражнява контрола по същия договор при отсъствие на титуляра.
(4) Когато изпълнението на договор за доставка, услуга или строителство се осъществява в изнесени работни места в страната, контролът може да се осъществява съвместно от административния отговорник на съответното изнесено работно място и от длъжностно лице от звено по ал. 3.
(5) Лицата, на които е възложено упражняването на контрол по изпълнението на договори за обществени поръчки се упълномощават и за приемане на работата по тях от името на възложителя или участват в комисия за приемане, ако се предвижда такава.
Чл. 42
(1) Длъжностните лица, на които е възложен контрола по изпълнение на договорите задължително получават копие от съответния договор и от офертата на изпълнителя и следят за:
 • 1. спазване на срока за изпълнение на договора;
 • 2. съответствието на изпълнението с изискванията по договора относно техническите спецификации, изискванията за качество и количество, както и за други параметри, съобразно предмета на поръчката и клаузите на договора.
(2) При установени несъответствия в изпълнението, длъжностните лица незабавно уведомяват директора за предприемане на съответни действия.
Чл. 43
(1) Приемането на изпълнението по договорите за доставки, услуги или строителство се извършва от длъжностните лица, на които е възложено упражняването на контрол или от комисия, назначена със заповед.
(2) Приемането на изпълнението се оформя в протокол, в който се описват всички недостатъци на изпълнението, ако са установени такива, и се определя подходящ срок за отстраняването им. Протоколът се оформя двустранно с подписи на упълномощени представители на изпълнителя.
Чл. 44
(1) Длъжностните лица, на които е възложено упражняването на контрол по изпълнението на договора уведомяват “Финансово-счетоводен отдел” за приемане на работата, като предават съставените документи за това.
Чл. 45
(1) Плащанията по договорите за обществени поръчки се осъществяват от , съобразно клаузите им, след представяне и проверка на необходимите документи, удостоверяващи настъпването на основание за плащане.
(2) След приключване изпълнението на договор за обществена поръчка и при липса на основание за усвояване на гаранцията за изпълнение, същата се освобождава от сектор по ред, в зависимост от формата й – парична сума или банкова гаранция.
Чл. 46
(1) След приключване изпълнението на всеки договор за обществена поръчка, сключен след проведена процедура по ЗОП или при предсрочно прекратяване на такъв договор, в едномесечен срок от настъпване на съответното обстоятелство сектор се изпраща за вписване в Регистъра на обществените поръчки информация по образец.
(2) Копие от информацията и от придружителното писмо, след тяхното изпращане, се предават за прилагане в досието на обществената поръчка.
Раздел VIII
Съставяне и съхранение на досиетата за обществени поръчки
Чл. 47
(1) В „Деловодсвото„ се съставя досие за всяка обществена поръчка, възложена с процедура по ЗОП или чрез публична покана.
(2) Досието за обществена поръчка, възложена с процедура по ЗОП съдържа:
 • 1. оригиналите на всички документи, съставени във връзка с подготовката, откриването и провеждането на процедурата;
 • 2. копия на писмата за изпращане на документи за публикуване в „Официален вестник” на ЕС и за вписване в Регистъра на обществените поръчки и приложените към тях документи (решения, обявления, информации);
 • 3. оригиналите на подадените оферти и заявления за участие;
 • 4. копие от сключения договор;
 • 5. оригиналите на документите, представени от определения за изпълнител участник преди сключване на договора и копия от гаранциите за изпълнение;
 • 6. подадените жалби (ако има такива) и постановените по тях решения и/или определения;
 • 7. копие от заповедта по чл. 43, ал. 1 за възлагане на контрол по изпълнението на договора;
 • 8. копие от информацията по чл. 48, ал. 1 за приключване изпълнението на договора или за предсрочното му прекратяване.
(3) Досието за обществена поръчка, възложена по реда на глава осем „а” от ЗОП, освен документите по ал. 2, т. 1, т. 3-5 и т. 7, съдържа и публичната покана и документацията за участие към нея.
(4) В досиетата по ал. 2 и ал. 3 се прилагат и заповедите за заместване или за упълномощаване на длъжностни лица за извършване на действия по възлагане на обществени поръчки.
(5) Всяко досие за обществена поръчка съдържа опис.
Чл. 48
(1) Изпълнителният директор определя със заповед служител от дирекция , който отговаря за пълнотата, съхранението и движението на досиетата на обществени поръчки.
(2) Всички лица, ангажирани с процеса на организиране и възлагане на обществени поръчки, след приключване на процедурата или избора на изпълнител чрез публична покана, предават оригиналите на всички съставени и получени документи, за окомплектоване на досиета.
Чл. 49
(1) Досиетатана обществените поръчки се съхраняват от дирекция “Деловодството” в предвидените от ЗОП срокове, съобразно приложения ред за възлагане.
(2) Досиетата на процедури по ЗОП, които са прекратени се съхраняват в предвидения от закона срок, считано от датата на решението за прекратяване.
(3) Досиетата на обществените поръчки се съхраняват по начин, който да дава възможност за достъп до тях само на лицето, отговорно за съхранението им.
Чл. 50
(1) Достъп до досиетата за обществени поръчки и съдържащите се в тях документи се осигурява от Изпълнителния директор..
(2) (2) Движението на досието или на отделни документи от него задължително се отразява в контролен лист.